ششمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران سال ۱۳۹۷

تاریخ نمایشگاه:۲۹/۰۳/۱۳۹۷ لغایت ۰۱/۰۴/۱۳۹۷

نام مجری:میلادنور