هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی آسانسور،صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ نمایشگاه:۲۸/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۳۱/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران