بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتروتجارت الکترونیک

تاریخ نمایشگاه:۰۶/۰۵/۱۳۹۷ لغایت ۰۹/۰۵/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت راهکارتجارت،مدیریت کوشا