شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع وتجهیزات آشپزخانه،حمهم،سونا و استخر

تاریخ نمایشگاه:۱۹/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۲/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران