اصول اساسی طراحی غرفه

تعادل: تعادل در طراحی شبیه تعادل در فیزیک است. شکل بزرگ نزدیک به مرکز می تواند با شکل کوچک نزدیک به لبه متعادل شود. تعادل پایداری و ساختار را برای طراحی غرفه فراهم می کند. وزن آن در طراحی غرفه توسط قرار دادن عناصر شما توزیع شده است. Proximity: نزدیکی ارتباط بین عناصر ایجاد می کند. این یک نقطه کانونی است. نزدیکی به این معنا نیست که عناصر باید با هم قرار بگیرند، به این معنی است که آنها باید در هر لحظه بصری باشند. ALIGNMENT: به ما اجازه می دهد تا نظم و سازمان را ایجاد کنیم. تراز کردن عناصر اجازه می دهد تا …

ادامه مطلب »