اصول اساسی طراحی غرفه

تعادل: تعادل در طراحی شبیه تعادل در فیزیک است. شکل بزرگ نزدیک به مرکز می تواند با شکل کوچک نزدیک به لبه متعادل شود. تعادل پایداری و ساختار را برای طراحی غرفه فراهم می کند. وزن آن در طراحی غرفه توسط قرار دادن عناصر شما توزیع شده است.

Proximity: نزدیکی ارتباط بین عناصر ایجاد می کند. این یک نقطه کانونی است. نزدیکی به این معنا نیست که عناصر باید با هم قرار بگیرند، به این معنی است که آنها باید در هر لحظه بصری باشند.

ALIGNMENT: به ما اجازه می دهد تا نظم و سازمان را ایجاد کنیم. تراز کردن عناصر اجازه می دهد تا آنها یک ارتباط بصری با یکدیگر ایجاد کنند.

REPETITION: تکرار یک طراحی در غرفه را با اتصال به عناصر فردی تقویت می کند. این کمک می کند تا ارتباط و سازگاری ایجاد کنید. تکرار می تواند ریتم (احساس حرکت سازمان یافته) ایجاد کند.

Contrast: همگرایی عناصر مخالف (رنگ مخالف در چرخ رنگ، یا نور ارزش / تاریکی، یا جهت – افقی / عمودی). کنتراست به ما اجازه می دهد که عناصر کلیدی در طراحی غرفه شما را برجسته کنیم.

SPACE: فضا در هنر به فاصله یا محدوده بین، در اطراف، در بالا، پایین یا درون عناصر اشاره دارد. فضای مثبت و منفی فاکتور مهمی در هر طرح غرفه در نظر گرفته می شود

دیدگاه خود را بیان کنید