غرفه نمایشگاهی بر اساس زوایایی نمایشی به چهار دسته تقسیم می شوند

۴ _ غرفه نمایشگاهی جزیره ای Island stand – بهترین گزینه برای انتخاب غرفه نمایشگاهی غرفه های جزیره ای می باشند چون از چهار طرف به راهرو راه دارند و از تمام زوایا قابل دید و دسترسی می باشند. این نوع غرفه ها دارای ارزش بالای هستند به این غرفه ها، غرفه های بلوکی نیز گفته می شود

ادامه مطلب »
12 جولای 2020 ۰ دیدگاه
غرفه نمایشگاهی بر اساس زوایایی نمایشی به چهار دسته تقسیم می شوند

۳ _ غرفه نمایشگاهی شبه جزیره ای (انتهایی)   End stand در مقایسه با غرفه نمایشگاهی نبشی غرفه های شبه جزیره ای از محبوبیت بیشتری در بین مخاطبین برخوردار است زیرا این گونه غرفه ها سه وجه قابل دیده شدن توسط بازدیدکنندگان را دارند و فقط یک طرف مسدود می باشد و بازدید کننده بیشتری را جذب می نمایند. به این غرفه ها با توجه به اینکه از سه طرف به راهرو راه دارد غرفه سه بر نیز گفته می شود.

ادامه مطلب »
12 جولای 2020 ۰ دیدگاه
غرفه نمایشگاهی بر اساس زوایایی نمایشی به چهار دسته تقسیم می شوند

۲ _ غرفه نمایشگاهی نبشی ( گوشه)  Corner stand غرفه نمایشگاهی نبشی در مقایسه با غرفه های خطی از ارزش بالاتری برخوردار هستند زیرا از دو سمت با دیگر غرفه ها همجوار و همسایه می باشند و دارای دیواره مشترک و از دو طرف دیگر به سمت راهرو باز می باشند. امکان قابل دیده شدن از دوطرف را دارند و طراحی و چیدمان آن پرهزینه تر و سخت تر می باشد.

ادامه مطلب »
12 جولای 2020 ۰ دیدگاه
غرفه نمایشگاهی بر اساس زوایایی نمایشی به چهار دسته تقسیم می شوند

۱ _ غرفه نمایشگاهی معمولی یا ردیفی (خطی)  Linear stand – غرفه نمایشگاهی معمولی یا خطی از سه طرف با غرفه های همجوار دارای دیواره های مشترک می باشد و از یک طرف به سمت راهرو راه دارد و قابل دیدن بازدیدکنندگان می باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است. معمولا بهترین گزینه برای انتخاب غرفه نمایشگاهی خطی، غرفه هایی هستند که دارای عرض بیشتر و عمق مناسبی باشند، در واقع برای انتخاب یک غرفه خطی باید به پهنا و عمق اینگونه غرفه ها توجه شود. به این غرفه ها بدلیل قرار گرفتن در کنار یکدیگر و یک ردیف، غرفه ردیفی نیز اطلاق …

ادامه مطلب »
12 جولای 2020 ۰ دیدگاه