تعریف یا انتخاب موضوع نمایشگاه

  انتخاب یا تعریف عنوان نمایشگاه با استفاده از سه روش بسیار ساده امکـان پـذیر خواهـدبود. ۱٫ در راستای برگزاری نمایشگاه در داخل کشـور راحـت تـرین راه ، انتخـاب یکـی ازنمایشگاههایی است که تاکنون در دیگر نقاط کشور برگـزار گردیـده. و یـا اتخـاذبخشی از یک نمایشگاه موجود و توسعه آن به یک رویداد مستقل اسـت بـه ایـنمفهوم که از درون یک نمایشگاه بزرگ تخصصـی یکـی از گـروه هـای کـالایی راانتخـاب کـرده و آن را دسـت مایـه موضـوع نمایشـگاه قـرار دهـیم. بـه منظـور دست یافتن به ایـن مهـم ابتـدا لازم اسـت برخـی اطلاعـات اولیـه جمـع آوری و دسته بندی و بررسی گردد : سابقه برگزاری نمایشگاه …

ادامه مطلب »
majid ۷ مهر ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه
شرکت در نمایشگاه های خارجی

یکی از ساده ترین روشها برای بازاریابی بین المللی، شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور است. این روش در عین سادگی دارای نکاتی است که اگر به درستی اجرا نشودنه تنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد بلکه می تواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد. شرکت در نمایشگاههای خارجی به طور کلی شامل ۳ مرحله است که شامل : عملیات قبل از نمایشگاه – هنگام برگزاری نمایشگاه و عملیات بعد از نمایشگاه می باشد. عملیات قبل از نمایشگاه بررسی اهداف نمایشگاه: این اهداف می تواندورود به یک بازار خارجی باشد یا استمرار حضور در یک بازار – پیدا کردن نمایندگی – معرفی محصولات جدید …

ادامه مطلب »
majid ۷ مهر ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه